27 października w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował debatę podsumowującą obszar Zdolności Prowadzenia Działań w Cyberprzestrzeni. Spotkanie, będące zwieńczeniem czterech warsztatów eksperckich o tej tematyce, stanowi kolejny element Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP, mającego na celu wypracować zbiór rekomendacji dla administracji państwowej. Debata została otwarta przemówieniem Krzysztofa Silickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, który podkreślił złożoność procesu przystosowania administracji państwowej do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, jako wymagającego współpracy wielu instytucji, nie tylko na szczeblu krajowym, ale także międzynarodowym. Dariusz Lasocki, prezes WIIS akcentował, że XXI wiek, narzucając zupełnie nową specyfikę działań, determinuje zmianę w sposobie podchodzenia do problemu bezpieczeństwa. Czynności operacyjne coraz częściej zostają przenoszone do obszaru cyberprzestrzeni i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla działalności nie tylko poszczególnych instytucji, ale także dla żywotności całego organizmu państwowego m.in. poprzez ingerencję stron trzecich w proces wyborczy. W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, właśnie ta kwestia została uznana za największe zagrożenie dla Polski przez uczestników zorganizowanej.

Następnie, rekomendacje zawarte w raporcie omawiającym katalog zadań stojących przed Polską oraz priorytetowe zdolności, które należy rozwinąć, aby stawić czoło nowym zagrożeniom zostały zaprezentowane przez eksperta WIIS-u, dr Andrzeja Kozłowskiego, który, jako moderator pierwszego panelu, również zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania zdolności szerokiej koordynacji działań, przekonując, że jej sprawdzianem będą właśnie nadchodzące wybory samorządowe. Magdalena Wrzosek, ekspert NASK i pierwsza z uczestników dyskusji, poświęconej temu oraz innym strategicznym dla Polski wyzwaniom w cyberprzestrzeni, sprecyzowała problem ingerencji w wybory nie jako zagrożenie w sam proces wyborczy, ale możliwość wpływu na społeczeństwo poprzez dezinformacje, „targetowanie” informacji do konkretnych grup wyborców czy też wycieki informacyjne oraz zauważyła pozytywną zmianę podejścia Unii Europejskiej do problemu cyberbezpieczeństwa, co znalazło swoje odbicie m.in. w stworzeniu Toolboxu. Natomiast Paweł Wiszniewski, sekretarz Zespołu ds. Bezpiecznej Cyberprzestrzeni Biura Bezpieczeństwa Narodowego zwrócił uwagę na niemal całkowity brak ww. tematyki w dyskursie publicznym: odbyła się tylko jedna debata w sejmie o cyberbezpiczenstwie i o wykorzystaniu w tym obszarze samorządu oraz na konieczność modyfikacji istniejących rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby zwiększenie tempa modernizacji procedur. Ostatni z uczestników, komandor porucznik Wiesław Goździewicz, radca prawny w NATO JFTC, odniósł się do problemu ingerencji stron trzecich w procesy wewnątrzpaństwowe, podkreślając ewolucje stosowanych do tego celu technik: jest to po prostu nowa odsłona starego procesu manipulowanie społeczeństwem – a tutaj wykorzystano jedynie nowe środki, a także szeroką gamę narządzi, które można do tego użyć: zwróciłbym uwagę również na IV władzę to jest niezwykle ważna kwestia, wpływ Russia Today na świat w sferze informacyjnej – tutaj widać jaki potencjał dają opiniotwórcze sterowane media.

Po omówieniu zagrożeń, ciężar debaty na drugim z paneli, przeszedł na problematykę rozwoju zdolność prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Moderator, Kamil Gapiński z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, rozpoczął dyskusję od kwestii bliskiego wejścia w życie przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Temat podjął dr inż. Adam Kozakiewicz, Kierownik Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w NASK, podkreślając paradoks wynikający z obowiązku ochrony danych użytkownika, ponieważ: te same dane są również używane do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi, dodatkowo tez w propozycjach prawnych mnóstwo terminów jest nieokreślonych bądź nieprecyzyjnych. Również drugi z panelistów, pułkownik Marcin Brzeziński z Inspektoratu Systemów Informacyjnych, zwrócił uwagę na możliwą nieadekwatność RODO, stwierdzając że : niebezpieczeństwem jest nie tylko kto ma te dane, ale też kto je przetwarza, bo mogą być to inne podmioty. Dr Kozakiewicz oraz Patryk Romantowski, Dyrektor Biura Elektroniki, Informatyki i Cybertechnologii PGZ S.A., podjęli również dyskusję na temat finansowania oraz kształtu instytucji odpowiedzialnych za rozwój zdolności cyber. Na koniec została omówiona problematyka najważniejszego elementu systemu cyberbezpieczeństwa, czyli czynnika ludzkiego. Na największy problem zwrócił uwagę dyrektor Romantowski: problemem nie jest sama liczba informatyków, ale to że najlepsi pracują dla Intel’a, Google’a itd. Dla publicznego sektora pozostają informatycy niskiej jakości, oczywiście wynika to z koncentracji kapitału przez firmy technologiczne i nie damy rady z tym konkurować, jednocześnie proponując rozwiązanie, którym mogą być: klastry bezpieczeństwa i myślę że w polskich warunkach przy naszych ograniczeniach jest to koncepcja bardzo przyszłościowa. Taka koncentracja środków i zasobów jest dla nas idealnym rozwiązaniem.

Debata, będąca podsumowaniem czterech warsztatów angażujących różnorodne podmioty wojskowe, przemysłowe oraz naukowe odbyła się jako część realizowanego przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP, odbywającego się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Dalsze części programu, zakładające analizę kolejnych komponentów zdolności obronnych RP, będą realizowane w najbliższym czasie.


Prezentacja ZM

                                                                                                                       logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL