Pragniemy poinformować, że w dniu 6 grudnia 2017 roku od przemówienia Prezesa WIIS Dariusza Lasockiego rozpoczęła się debata podsumowująca obszar Zdolności morskich, będący elementem Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP, który realizowany jest pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W imieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego gości przywitał także Naczelnik Wydziału Przemysłu Stoczniowego Maciej Styczyński, który odczytał list skierowany przez Pana Ministra do uczestników spotkania. Bardzo ważnym elementem debaty była prezentacja raportu obszarowego, który bazuje na wnioskach z dwóch warsztatów eksperckich angażujących przedstawicieli jednostek Marynarki Wojennej RP, centralnych instytucji wojskowych, przemysłu oraz ośrodków naukowych. Główne założenia i rekomendacje zawarte w raporcie przedstawił Antoni Pieńkos, Dyrektor Działu Analiz WIIS – prezentacja stanowiła jednocześnie wprowadzenie do paneli dyskusyjnych, które podobnie jak raport zostały podzielone na dwa podobszary: obronę wybrzeża i współpracę międzynarodową na morzu. Dyrektor Pieńkos zwracał uwagę między innymi na potrzebę budowania kompromisu, co do wizji rozwoju MW RP, który powinien być oparty na szukaniu punktów wspólnych, takich jak świadmość znaczenia angażowania się w ćwiczenia międzynarodowe w ramach UE i NATO – również poza Bałtykiem – oraz w działalność w stałych zespołach morskich NATO.

Pierwszy z paneli rozpoczął się od krótkiej prezentacji Generała Dariusza Wrońskiego, Eksperta WIIS, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie komponentu lotniczego we wspieraniu działań Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w ramach operacji połączonej. W tym kontekście zwracał on uwagę na znacznie, jakie obecnie w Siłach Zbrojnych RP przyznaje się prowadzeniu ognia połączonego, co w kontekście obrony wybrzeża powinno przejawiać się między innymi działaniem Sił Powietrznych i artylerii dalekiego zasięgu na rzecz zadań realizowanych przez MW RP – ekspert podkreślał jednak, że również Marynarka Wojenna może wspierać ogniem działania na lądzie. Drugie wystąpienie, połączone z bardzo plastyczną prezentacją multimedialną, przedstawił Profesor Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej skupiając się przede wszystkim na charakterystyce Morza Bałtyckiego jako akwenu, który ze względu na swoje rozmiary sprzyja prowadzeniu działań połączonych i jest podatny na oddziaływanie z lądu oraz z innych akwenów morskich. Profesor Makowski zwracał uwagę, że z faktu tego doskonale zdają sobie sprawę Rosjanie, którzy bardzo intensywnie rozbudowują w regionie środki antydostępowe. Ekspert podkreślał także, że wszelkie rozważania odnośnie modernizacji MW RP muszą uwzględniać ograniczone środki finansowe, jakie przewidziano na ten cel i jednocześnie bardzo znaczące niedoszacowanie programu operacyjnego Zwalczanie zagrożeń na morzu – prawdopodobnie względy finansowe pozwolą na realizację tylko jednego z głównych programów modernizacyjnych. 

Po tym niezbyt optymistycznym wstępie rozpoczęła się dyskusja w ramach pierwszego z paneli. Jako pierwszy głos zabrał Profesor Hubert Królikowski z Ministerstwa Obrony Narodowej zwracając uwagę, że jednym z głównych założeń zakończonego niedawno Strategicznego Przeglądu Obronnego, w którego pracach uczestniczył on osobiście, jest traktowanie priorytetowo obrony państwa jako całości. Profesor Królikowski podkreślał, że: wbrew powszechnej opinii SPO nie deprecjonuje roli Marynarki Wojennej RP jako elementu Sił Zbrojnych RP i bardzo ważne jest odtworzenie systemów dowodzenia i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych. Jako drugi wystąpił Komandor Ryszard Grudziński z Inspektoratu Marynarki Wojennej, który zwracał uwagę na płytkość, ograniczone wymiary i mnogość zakłóceń elektromagnetycznych Morza Bałtyckiego, co czyni z niego akwen dogodny dla działania okrętów podwodnych i lotnictwa morskiego bazowania lądowego. Takie uwarunkowania powodują też, że jest on bardziej dogodny do obrony niż do prowadzenia działań ofensywnych, co jest korzystne z polskiego punktu widzenia. Jak argumentował Komandor Grudziński naszym zadaniem musi być niedopuszczenie do osiągnięcia panowania na morzu przez potencjalnego przeciwnika do czego MW RP jest już dosyć dobrze przygotowana – przede wszystkim dzięki zdolnościom Morskiej Jednostki Rakietowej. Właśnie ona, wraz z okrętami podwodnymi nowego typu, jest najbardziej odporna na działania lotnictwa potencjalnego przeciwnika, co w obecnych realiach ma kluczowe znaczenie. Jako ostatni głos zabrał Cezary Cierzan, Wicedyrektor Biura Platform Morskich Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który przedstawił kwestie związane z modernizacją MW RP od strony przemysłowej: mamy bardzo bogate zaplecze techniczne i pewne braki kompetencyjne, które da się jednak uzupełnić poprzez transfer technologii w ramach dużych programów okrętowych. Jak zaznaczył Dyrektor Cierzan obecne działania mają też na celu zatarcie negatywnych doświadczeń z budowy ORP Ślązak, które kładą się cieniem na całej modernizacji MW RP.

Drugi panel rozpoczął się od wprowadzenia Profesora Piotra Mickiewicza z Akademii Marynarki Wojennej, który zwracał uwagę na potrzebę wkomponowania naszych interesów w interesy NATO, a zatem wplatanie ich w taki sposób, żeby stawały się interesem wszystkich państw członkowskich. Z kolei Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślał, że: współpraca z partnerami jest ważna, ale Polska powinna posiadać pewne funkcjonalności, które zwiększą naszą atrakcyjność do współpracy. Chodzi tu miedzy innymi o innowacyjność technologiczną i potencjał stoczniowy. Marcin Wróblewski, Wicedyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ po pierwsze podkreślił, że znaczenie akwenów morskich na świecie wciąż rośnie i my także w Polsce powoli zaczynamy doceniać ten fakt. Znaczenie Morza Bałtyckiego jest także istotne ze względu na transport sił wzmocnienia NATO w wypadku konfliktu zbrojnego, który będzie odbywał się w znaczącej większości właśnie drogą morską. Oprócz współpracy w ramach NATO Dyrektor Wróblewski zwracał także uwagę na potrzebę kooperacji z partnerami w regionie, którzy mają podobną percepcję zagrożeń do nas, czyli głównie Szwecję i Finlandię. Nawiązując do wstępu Profesora Mickiewicza podkreślał on, że udział w aktywnościach w ramach NATO i UE pozwala nam później lepiej negocjować korzystne dla Polski decyzje w ramach tych organizacji. Ale jak podkreślił na zakończenie dyskusji Profesor Makowski, aby móc realizować skutecznie tą współpracę potrzebne jest posiadanie odpowiednich jednostek, które po pierwsze będą posiadać wystarczające parametry taktyczno-techniczne, a po drugie będą w stanie godnie reprezentować nasz kraj. Jest to tym bardziej istotne, że w przeciwieństwie do statków cywilnych, okręty muszą nie tylko być w stanie płynąć w trudnych warunkach, ale również wykonywać skomplikowane zadania.


Prezentacja 6.12

                                                                    logo wp


 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL