Pragniemy poinformować, że w dniu 9 maja od przemówienia Prezesa Dariusza Lasockiego rozpoczęło się seminarium „Polska jako fundament modernizacji Wschodniej Flanki NATO: priorytety i kierunki rozwoju” organizowane przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych we współpracy ze słowackim ośrodkiem analitycznym GLOBSEC. Seminarium stanowi część szerszego projektu „Wschodnia Flanka NATO: Filar Bezpieczeństwa Europy”, dotyczącego problematyki rozwoju sił zbrojnych Sojuszu w regionie i ich adaptacji do wyzwań w XXI wieku. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli misji dyplomatycznych, mediów oraz ośrodków analitycznych zajmujących się polityką w wymiarze międzynarodowym i bezpieczeństwa.

Podczas seminarium moderowanego przez dr. Beatę Górka-Winter (specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności), Tomáš A.Nagy (Analityk Programu Obrony i Bezpieczeństwa GLOBSEC) zaprezentował raport „One Alliance: The Future Tasks of the Adapted Alliance” dotyczący adaptacji NATO do nowych wyzwań i zagrożeń w regionie transatlantyckim. W raporcie podkreślono między innymi potrzebę przystosowania się Sojuszu Północnoatlantyckiego do nowej geostrategicznej rzeczywistości będącej wynikiem rewizjonistycznej polityki Federacji Rosyjskiej. Pośród zaleceń autorzy raportu wymieniają promowanie zintegrowanych działań odstraszających przez państwa członkowskie oraz potrzebę kładzenia większego nacisku na unowocześnienie nienuklearnych, konwencjonalnych sił Sojuszu. Raport podkreśla wzrastające znaczenie sztucznej inteligencji w prowadzeniu polityki oraz implikacje jakie niesie ten fakt dla prowadzenia działań wojennych. W dokumencie zaznaczono również jak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państw NATO jest polityka „otwartych drzwi” dla potencjalnych nowych członków. W podobnym tonie raport opisuje potrzebę umocnienia partnerstwa NATO z Unią Europejską oraz prowadzenia działań uświadamiających pośród obywateli państw członkowskich. Jako drugi z prelegentów wystąpił Dominik Jankowski (Naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej).

W trakcie debaty prowadzonej zgodnie z regułą Chatham House, podkreślono wagę Szczytu NATO w Warszawie dla stworzenia nowych ram implementacyjnych dla realizacji idei bezpieczeństwa zbiorowego Sojuszu oraz omówiono jak istotne z punktu widzenia państw członkowskich jest zwiększenie szybkości rozpoznawania zagrożeń, podejmowania działań i decyzji zarówno przez instytucje natowskie jak i poszczególne państwa. Debatujący zwrócili również uwagę na takie kwestie jak niedostateczna ilość wspólnych ćwiczeń i symulacji z włączeniem decydentów politycznych, potrzebę zabezpieczenia morskich szlaków komunikacyjnych, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, zdefiniowanie głównych obszarów inwestycyjnych oraz brak odpowiednich środków i zasobów do realizacji postanowień Szczytu w Warszawie dotyczących utworzenia strategii zwalczania środków antydostępowych potencjalnego przeciwnika. Podczas seminarium, poruszono kwestię sztucznej inteligencji zawartej w raporcie GLOBSEC, wskazując na pewne ograniczenia wynikające z zatarcia przewagi dotyczącej inicjatywy twórczej i inwestycyjnej pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Omówiono także zagrożenia dla solidarności wewnątrz NATO, wskazując przykład Turcji jako niebezpieczny precedens dla fundamentalnych wartości spajających państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poruszono również kwestie związane bezpośrednio z bezpieczeństwem Polski, wskazując na strategiczne znaczenie państw bałtyckich dla bezpieczeństwa RP. Podkreślono również, że Polska między innymi poprzez swój potencjał militarny oraz zwiększanie wydatków na obronność według zaleceń NATO, spełnia wszelkie warunki by być uznanym za lidera regionalnego w tym zakresie. Debatujący wskazali także pozytywny i skuteczny wpływ oddziaływania Państwa Polskiego dla zwiększenia bezpieczeństwa Sojuszu poprzez działania decyzyjne na rzecz Flanki Wschodniej NATO.  


 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL