Wydarzenie poświęcone było zdolności do skutecznego prowadzenia operacji przez Wojska Lądowe RP. Czy polska armia jest w stanie stawić czoła czekającym na nią wyzwaniom? - to pytanie stanowiło myśl przewodnią odbywającej się 30 sierpnia w Warszawie debaty dotyczącej Potencjału Wojsk Lądowych, zorganizowanej przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych w ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP. Po powitaniu gości przez Dariusza Lasockiego – prezesa WIIS-u, przemówienie otwierające wygłosiła poseł Anna Maria Siarkowska, przewodnicząca Podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku. Podkreślała ona rolę think-tanków w kształtowaniu dyskursu dotyczącego „strategicznych, najważniejszych dla bezpieczeństwa Polski kwestii”. Następnie dr Andrzej Wilk z Ośrodka Studiów Wschodnich przystąpił do prezentacji raportu, wymieniając kilka zawartych w nim wniosków – obszarów wymagających rozwoju. Wśród nich warto wspomnieć o braku możliwości opierania się na doświadczeniu dotychczasowych wojen, z powodu ich odmiennego charakteru. Deklarował, że „potencjalne starcie nie wyglądałoby jak konflikty w Donbasie, ani w Syrii, tylko jak klasyczne starcie formacji pancernych”. Zwrócił również uwagę na konieczność modernizacji sprzętu, stworzenia zintegrowanego systemu dowodzenia na wszystkich szczeblach oraz większego skupienia na kwestiach amunicji i zaopatrzenia, tak często pomijanych w procesie unowocześniania wyposażenia. Jednak podkreślił również pozytywna zmianę w myśleniu, nie dostrzegalną na pierwszy rzut oka: „zaczęliśmy myśleć, że siły zbrojne służą do obrony państwa, że może nastąpić konieczność ich użycia” – mówił.

Na ww. zagadnieniach koncentrowała się również dyskusja panelistów, podzielona na dwa obszary tematyczne: Wojska Pancerne i Artylerię oraz Wsparcie Lotnicze Wojsk Lądowych. W pierwszym panelu, moderowanym przez Mariusza Cielmę, redaktora naczelnego Nowej Techniki Wojskowej, gen. bryg. Jarosław Wierzcholski, szef Wojsk Rakietowych i Artylerii w latach 2010-2013, zwrócił uwagę na rolę podlegających mu niegdyś jednostek w modernizacji Sił Zbrojnych RP. Podkreślił jednak ciągłą potrzebę rozwoju polskiej armii, a jako główne wyzwanie, wskazał na brak odpowiedniej liczby amunicji: „Potrzeba dużej liczby rakiet, a wyrzutni, tyle, żeby efektywnie prowadzić ogień”. Zwracał również uwagę na dwa kolejne problemy: „po likwidacji w latach 2008-10 zniknął ogień operacyjny” oraz potrzebę stworzenia zintegrowanego systemu dowodzenia. Tę problematykę rozwinął gen. bryg. Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych, powołując się na swoje doświadczenie, m.in. z ćwiczeń ANAKONDA. „Przez zlikwidowanie ognia operacyjnego, brak w tej chwili narzędzia do prowadzenia walki” deklarował. Podkreślił również potrzebę utworzenia 4. Dywizji Ogólnowojskowej. Udział ostatniego z uczestników panelu, Andrzeja Wilka, umożliwił zarysowanie perspektywy porównawczej Polskich Sił Zbrojnych z wojskami Federacji Rosyjskiej. Określił on Wojsko Polskie jako mające bardzo dobrą opinie u naszego wschodniego sąsiada, podkreślił jednak, że wciąż jest nad czym pracować, z czym zgodził się każdy z uczestników debaty. Nie zabrakło również kwestii Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostały zdefiniowane jako „bardzo dobra formacja do ochrony węzłów zaopatrzeniowych, co pozwoli oddziałom operacyjnym skupić się na walce frontowej”.

Na drugim z paneli omawiana była problematyka wsparcia lotniczego Wojsk Lądowych. Moderator, Juliusz Sabak, z portalu Defence24, zadał uczestnikom pytanie o realne wsparcie, którego lotnictwo może udzielić Wojskom Lądowym. Odpowiedział mu gen. bryg. pilot Mirosław Jemielniak, pełniący obowiązki Inspektora Sił Powietrznych, zwracając uwagę na nienajlepszy stan polskiego lotnictwa. Wśród powodów wymienił brak zaplecza militarnego oraz nierozsądne wydatki. Zaapelował o „kupowanie tyle sprzętu ile jest nam potrzebne, a nie posiadanie jak najwięcej za wszelką cenę”. Podkreślił także, że „nie mamy własnego systemu zbrojeniowego, a samoloty musimy kupować”. Gen. bryg. rez. pilot Dariusz Wroński, podobnie jak gen. Kowalski, postulował wprowadzenie zintegrowanego systemu dowodzenia, poprzez utworzenie „jednego stanowiska dowodzenia” – ogólnowojskowego dowódcy. W swoim wystąpieniu poruszył problematykę śmigłowców, twierdząc, że najważniejszym czynnikiem pozostaje „system niszczenia ognia przeciwnika”, a także postulował zachowanie zdrowego rozsądku w tej kwestii, ponieważ „śmigłowce nie będą w stanie eliminować celów pancernych przeciwnika”. Płk pilot rez. Krystian Zięć natomiast zauważył pozytywną zmianę w debacie nad kształtem Sił Zbrojnych RP: „trzy lata temu nie było w ogóle dyskusji na temat systemu pozycyjnego, po tym na szczęście zaczęliśmy o tym mówić”, w swojej wypowiedzi koncentrując się na kwestii myśliwców F-16, z którymi jest zawodowo związany.

Debata, będąca podsumowaniem trzech warsztatów angażujących różnorodne podmioty wojskowe, przemysłowe oraz naukowe odbyła się jako część realizowanego przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP, który realizowany jest pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Dalsze części programu, zakładające analizę kolejnych komponentów Sił Zbrojnych RP, będą realizowane w najbliższych miesiącach.


Prezentacja PRZORP Cyber 24.05

                                                                                                                        logo wp

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL